Perluasan dan Penambahbaikan Perkhidmatan Pos

Memanfaatkan Pusat Internet sebagai pusat ejen pos berdaftar